Studenti, kuri turpinās dalību LU studentu Biznesa inkubatora realizētās pavasara “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fazē, ir iespēja pretendēt uz stipendiju un saņemt to 3 mēnešu garumā.

Stipendijai tiek aicināti pieteikties tie studenti, kuri piedalās LU studentu Biznesa inkubatora pavasara “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmā” un kuriem vidējā svērtā atzīme iepriekšējā akadēmiskajā semestrī nav zemāka par 7 ballēm un pieteikšanās brīdī pretendentam nav akadēmiskie parādi. Stipendijai var pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas students. Tie pretendenti, kuri pēc programmas 8 nedēļu fāzes turpinās darbu 16 nedēļu fāzē un atbildīs visiem nolikumā minētajiem kritērijiem, būs iespēja saņemt stipendiju.

Stipendijas apmērs bakalaura un maģistra līmeņa studentiem ir 200 EUR mēnesī, bet doktorantūras studentiem - 228 EUR.

Lai pieteiktos, pretendentam ir jāaizpilda pieteikums (atrodams programmas nolikumā) un līdz 13. aprīļa plkst. 23.59 tas jānosūta uz biznesainkubators@lu.lv. Visus pieteikumus izvērtēs komisija un nedēļas laikā sniegs pretendentiem atbildi.

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru pretendentu, vērtējot piecu baļļu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

  • pārstāvētās komandas ideja;
  • pretendenta loma komandā;
  • pretendenta plānotais laika ieguldījums komandas mērķa īstenošanai nākamajos divos mēnešos no pieteikšanās brīža un plānotās aktivitātes;
  • komandas kopējie mērķi nākamajiem diviem mēnešiem.

Lai stipendiju saņemtu visus 3 mēnešus, katra mēneša beigās studentiem būs jāiesniedz atskaite par izdarīto un to, kas ir plānots turpmākā mēneša laikā. 

Ar stipendiāta pienākumiem, pieteikšanās kārtību un pieteikumu izvērtēšanu var iepazīties programmas nolikumā

Stipendijas tiek nodrošinātas, pateicoties ERAF līdzfinansētajam projektam Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

 

Dalīties