Komandas, kuras šī gada rudenī uzsāka dalību LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 8 nedēļu fāzē, ir aicinātas pieteikties un piedalīties "Demo dienā", kurā tiks izlemts, kuras komandas turpinās savu dalību inkubatorā un, kuras trīs komandas saņems naudas balvas.

"Demo diena" norisināsies 17.decembrī, sākums plkst.16:00, tiešsaistes režīmā. 

Komandām, kuras vēlas piedalīties "Demo dienā", ir nepieciešams iesūtīt atskaiti, kurā apraksta paveikto šajā 8 nedēļu periodā, un pieteikumu dalībai "Demo dienā". Abus dokumentus, inkubatora vadītāja norādītajā termiņā, iesniedz elektroniski, nosūtot uz epasta adresi biznesainkubators@lu.lv.

Atskaites formu un pieteikumu iespējams atrast nolikuma "Latvijas Universitātes projektā “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” Nr. 1.1.1.3/A/18/007 Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmā" pielikumā. 

Katrai komandai ir jāsagatavo prezentācija, kurā iekļauj:
- biznesa ideja, problēma, ko tā risina un tirgus lielums (iekļaujot salīdzinājumu ar konkurentiem);
- komanda, kompetences;
- līdzšinējā biznesa idejas validācija;
- projekta atskaites punkti, iekļaujot informāciju par izdarīto 8 nedēļu posmā un plānoto tālāk; 
- biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko komanda virzās.

Katrai komandai būs dotas 3 minūtes prezentācijai. 

Komandas un to prezentācijas vērtēs komisija, kuras sastāvā ir

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu, vērtējot 5 ballu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:
- Biznesa modelis;
- Idejas inovāciju līmenis;
- Tirgus lielums;
- Idejas validācija;
- Komandas atbilstība;
 

Pēc visu komandu izvērtēšanas, komisija lemj par to, kurām no komandām piešķirt naudas balvas. Naudas balvu apmērs noteikts nolikumā. 

Balvu finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts „Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318. 

Komandas, kuras nepiedalās "Demo dienā" vai arī komisijas vērtējumā nav labāko 15 komandu sarakstā, tiek izslēgtas no tālākas dalības LU studentu Biznesa inkubatorā. 

Dalīties